Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
František Lebeda - Per Partes
Na Rovnosti 2696/22 
130 00 Praha 3
IČO: 48070050
DIČ: CZ6106131636

 

         

                 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Od 1.4.2022 je ke každé zakázce připočten logistický poplatek 150,-Kč bez DPH 

1.Předmět obchodních podmínek
Následující obchodní podmínky firmy František Lebeda-Per Partes, IČO: 48070050, se sídlem Na Rovnosti 22, 130 00 Praha 3 vedené v živnostenském odboru Prahy 3 pod ev.č. 310003-807-01
(dále jen „prodávající“) definují základní práva a povinnosti vzniklé kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen „kupující“).Obchodní podmínky
jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, je možné je po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím upravovat a tyto změny jsou pak nadřazeny obecným obchodním podmínkám

Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

2.Kupní smlouva
Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky, kterou kupující učiní
- mailem
- prostřednictvím eshopu

je závazná a prodávající objednávku stvrzuje mailem.

Kupní smlouva je uzavřená jestliže došlo
- K podpisu kupní smlouvy
- Přijetím objednávky  eshopem nebo mailem
- Podpisem dodacího listu, který stvrzuje převzetí zboží
- Převzetím zásilky přepravní službou nebo osobním vyzvednutím

Kupní smlouva je archivována prodávajícím fyzicky i elektronicky a není přístupná.

3.Zboží
Prodávající prodává spotřební materiál k tisku, sortiment je uveden v ceníku, na webových stránkách www.perpartes-trade.cz nebo v písemné nabídce předané kupujícímu. Veškeré zboží je dodáváno v originálních obalech výrobce s obvyklou kvalitou uvedenou výrobcem.

4.Cena Cena zboží, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jinak, je dána platným ceníkem, cenou uvedenou v eshopu a je bez DPH. DPH je vyčísleno a přičteno na následně vystaveném daňovém dokladu. K ceně zboží může být připočteno dopravné, jehož výše je závislá na hmotnosti a PSČ kupujícího (adresa dodání). Ceník dopravného je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího.
Dopravné není účtováno v případě,že
Cena zboží je vyšší než 6000Kč bez DPH pro kupující z Prahy
Cena zboží je vyšší než 7000Kč bez DPH pro kupující mimopražské
Kupující si zboží vyzvedl osobně nebo osobou pověřenou
Od 1.4.2022 je ke každé zakázce připočten logistický poplatek 150,-Kč bez DPH

5.Dodací podmínky
Zboží doručí prodávající kupujícímu do místa určení následujícími způsoby:

- Prostřednictvím logisticky firmy Vít Logistics
- Kupující vyzvedne osobně nebo osobou pověřenou,která se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.   
Jestliže kupující zapříčiní prodlení tím,že není na uvedené adrese přítomen nebo zboží nepřevezme, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dopravného (v případě hodnoty zboží vyšší než 6000Kč v Praze nebo 7000Kč mimo Prahu je smluvní pokuta vypočtena jako dopravné podle hmotnosti do 6000Kč resp. do 7000Kč.

6.Dodací lhůta
Termín dodání zboží stanovuje kupní smlouva a pokud není stanovena je prodávajícím zboží dodáno ve lhůtě, která odpovídá místu dodání a druhu zboží. Jestliže kupující objedná zboží do 14 hodin a prodávající objednávku akceptuje s tím, že je požadované zboží skladem, je expedice provedena ještě tento den s doručením obvykle den následující. Pokud není zboží skladem dohodne se prodávající s kupujícím na termínu dodání.

7.Platební podmínky
Kupní cenu stanovuje kupní smlouva, Cena je k nahlédnutí na webových stránkách, interním ceníku nebo individuelně kalkulována. Prodávající je oprávněn ceny v cenících měnit jednostranně a průběžně je aktualizovat, mají tak pouze informativní charakter. Prodávající může změnit cenu zboží v kupní smlouvě a to zejména v případě zvýšením ceny dodavatelem nebo změnou devizového kurzu.
V tomto případě je prodávající povinen kupujícího o takovéto změně prokazatelným způsobem informovat.
Daňový doklad předá prodávající kupujícímu osobně při předání zboží nebo elektronicky s připojeným
certifikovaným podpisem. Není-li dohodnuto jinak, je faktura splatná do 14 dnů od data vystavení a je považována za zaplacenou dnem,kdy byla fakturovaná částka připsána na účet prodávajícího.
V případě prodlení platby kupujícím se zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a splněním všech závazků vůči prodávajícímu, které plynou z kupní smlouvy.Je-li platba za zboží v prodlení částečném či úplném nebo má-li prodávající důvodné obavy o platební schopnosti kupujícího, není prodávající povinen akceptovat následné objednávky vystavené týmž kupujícím.

8.Dodání a převzetí zboží
Prodávající je povinen dodat zboží řádně a v stanoveném termínu. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit s ohledem na platební podmínky. Kupující je povinen neprodleně při převzetí zboží zkontrolovat spolu s přepravcem množství a kvalitu zboží podle dodacího listu. Je-li zásilka neúplná nebo poškozená je kupující povinen s přepravcem sepsat protokol o závadách a tuto skutečnost spolu s protokolem neprodleně doručit prodávajícímu.

9. Reklamační řád
Jestliže bylo zboží předáno se skrytými vadami, je kupní smlouva podstatným způsobem porušena a kupující má právo požadovat dodání náhrady za vadné zboží, případně odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny zboží. Skryté vady je kupující povinen uplatnit neprodleně písemně u prodávajícího nejdéle 3 měsíce od dodání. Tato doba platí bez ohledu na to,zda je u zboží uvedena jiná délka záruční doby. Reklamace musí být doložena písemným protokolem s výrobními štítky zboží z obalů nebo palet a vzorky materiálu potištěnými, kde je vada prokazatelně zjevná a také nepotištěnými. Prodávající začne reklamaci řešit ihned a informuje kupujícího o stavu a předpokládané délce reklamace s ohledem na dobu reklamačního řízení u výrobce zboží. Kupující je oprávněn reklamovat vadu zboží na kterou se vztahuje záruka nejpozději do uplynutí záruční doby.
Záruka na kvalitu se nevztahuje na vady způsobené kupujícím zejména nevhodným uskladněním a zacházením.
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. K odstoupení od smlouvy vyplní kupující formulář k tomu určený. Zboží bude vráceno ve stavu, v jakém jej kupující převzal a prodávající vystaví neprodleně dobropis a poukáže celou částku za vrácené zboží  kupujícímu bezhotovostně na účet. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Nepřevzetím zboží formou osobního odběru kupujícímu nevzniká nárok na navrácení logistického poplatku 150,-Kč bez DPH, který pokrývá náklady na vyskladnění a opětovné naskladnění zboží zpět.
Formulář Odstoupení od smlouvy zašle prodávající na vyžádání.

10. Řešení sporů a rozhodné právo
Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

11. Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022 a prodávající dodává zboží výhradně za výše uvedených podmínek. Jednotlivé články obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat a to zejména s ohledem na změny právního řádu České republiky. Změny je prodávající kupujícímu povinen oznámit před uzavřením kupní smlouvy.

 

 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz